Check-in Date Check-out Date
 
 
โปรแกรมทัวร์สุดประหยัด ( 5,500 บาท/ท่าน ) ** รถรับส่งพร้อม
วันแรก
07.00 น. เดินทางออกจากจุดนัดหมาย อาหารเช้า (บนรถ) (1)
11.00 น. เดินทางถึง จ.ตราด / เดินทางต่อไปยังท่าเรือเฟอร์รี่ขึ้นเรือเที่ยว 11.30 น.
12.00 น. เดินทางถึงเกาะช้าง / เก็บสัมภาระ / รับประทานอาหารกลางวัน (2)
14.00 น. เที่ยวน้ำตกคลองพลู / พายเรือแคนูต่อช่วงบ่าย
17.00 น. เดินทางกลับที่พัก / พักรับประทานอาหารว่าง (3)
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (4)
20.00 น. พายเรือชมหิ่งห้อย
วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (5)
09.00 น. เดินทางไปดำน้ำดูประการังที่เกาะรัง ทองหลาง เกาะโล้น เกาะกระ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ( บนเรือ เป็นอาหารบุฟเฟ่ต์ ) (6)
17.00 น. เดินทางกลับที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (7)
วันที่สาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (8)
09.30 น. เดินทางไปท่าเรือเฟอร์รี่ ขึ้นเรือกลับเที่ยว 10.00 น.
10.30 น. รับประทานอาหารว่างบนรถ (9) แซนวิช + น้ำดื่ม
11.00 น. แวะนมัสการกรมหลวงชุมพรฯ / ซื้อของแห้ง / แวะซื้อผลไม้
12.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
รายละเอียดส่วนอื่นๆ
(รวมรถตู้ไป-กลับกรุงเทพฯ)
* ห้องพักโรงแรม 2 คืน 3 วัน (หรือห้อง 7 เตียง)
* อาหาร 9 มื้อ
* นมัสการกรมหลวงชุมพรฯ / เที่ยวน้ำตกคลองพลู
* พายเรือเคนู / นั่งเรือชมหิ่งห้อย / ดำน้ำ 4 เกาะ
* รถตู้รับส่งกรุงเทพฯ / ตั๋วข้ามฟากไป-กลับ
เริ่มตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป
เด็กอายุ 5-10 ปี คิดราคา 3,637 บาท/ท่าน (เตียงเสริม)
** รถตู้ส่วนตัว เฉพาะกรุ๊ปท่านเท่านั้น **
หมายเหตุ :
กรณีไม่ไปดำน้ำสามารถเปลี่ยนเป็น
1. นั่งช้าง 1 ชั่วโมง
2. นวดแผนไทย 1 ชั่วโมง
Banpu Hotel | Accommodation | Photo & Gallery | Leisure Activities | How to get there | Rates & Promotions | Packages | Contact Us